Atpakaļ pie datiem un privātuma

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika darbinieku pieņemšanai darbā, izmantojot Teamtailor

Lai nodrošinātu un atvieglotu darbinieku atrašanas un pieņemšanas procesu (“Pakalpojums”), SIA Storent, reģ.nr. 40103164284, juridiskā adrese Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, Latvija (“Pārzinis”, “mēs”, “mums”) izmanto Teamtailor.  Ir svarīgi, lai personas, kas lieto šo Pakalpojumu (“Lietotāji”) justos droši un skaidri zinātu, kā mēs darbinieku pieņemšanas procesā apstrādājam Lietotāja personas datus. Mūsu mērķis ir ieviest visaugstākos standartus personas datu aizsardzībā. Mēs apstrādājam, pārvaldām, izmantojam un aizsargājam Lietotāja personas datus saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku (“Konfidencialitātes politika”).

 1. Vispārīgi

Saskaņā ar pašreizējiem privātuma tiesību aktiem mēs esam datu pārzinis. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti ar mērķi uzņēmumam sekmēt un atvieglot darbinieku pieņemšanu darbā. 

2. Personas datu iegūšana

Mēs esam atbildīgi par tiem personas datiem, kurus pats Lietotājs ir nodevis Pakalpojumam, kā arī par tiem personas datiem, kurus mēs kādā citā veidā esam ieguvuši Pakalpojuma vajadzībām.

Kad un kā mēs iegūstam personas datus
Mēs no Lietotāja iegūstam personas datus tad, kad Lietotājs:

  • izmantojot Pakalpojumu vai kādu citu veidu, iesniedz pieteikumu, pievienojot savus personas datus vai nu personīgi, vai arī izmantojot trešās puses avotu, piemēram, Facebook vai LinkedIn;
  • izmanto Pakalpojumu, lai sazinātos ar mūsu darbiniekiem, pievienojot personas datus  vai nu personīgi vai arī izmantojot trešās puses avotu, piemēram, Facebook vai LinkedIn;
  • sniedz identificējamus datus tērzētavā (kuru nodrošina Pakalpojuma izmantotā tīmekļa vietne), un šie dati ir saistīti ar pieteikšanās procedūru.

Mēs iegūstam datus no trešajām pusēm, piemēram, Facebook, LinkedIn, un citiem publiskajiem resursiem. To dēvē par “resursu veidošanu”, ko manuāli var veikt gan mūsu darbinieki, gan automātiski arī pats Pakalpojums.

Dažos gadījumos jau esošie darbinieki var ieteikt kādu potenciālu kandidātu. Šie darbinieki par potenciālajiem kandidātiem pievieno personas datus. Šādos gadījumos potenciālais kandidāts tiek uzskatīts par Lietotāju, kuru aizsargā Konfidencialitātes politika, un tiek informēts par apstrādi. 

Vākto un apstrādāto personas datu veidi
Kategorijas, kas tiek veidotas, balstoties uz Pakalpojuma izmantošanas laikā iegūtajiem personas datiem, var tikt izmantotas, lai identificētu fiziskas personas pēc vārda, e-pasta, attēla un video, informācijas Facebook un LinkedIn profilā,  atbildēm uz atlases procesā uzdotajiem jautājumiem, titula, izglītības un citas informācijas, ko Lietotājs vai kāds cits ir sniedzis Pakalpojumam. Tikai tie dati, kas attiecas uz darbā pieņemšanas procesu, tiek vākti un apstrādāti.

Apstrādes mērķis un likumiskais aspekts
Personas datu vākšanas un apstrādes mērķis ir sekmēt darbinieku pieņemšanas darbā procesu. Personas datu apstrādes likumiskais aspekts ir mūsu likumīgās intereses vienkāršot un atvieglot darbinieku pieņemšanu darbā.

Personas dati, kas ir apstrādāti ar mērķi veikt vienotu analīzi vai tirgus pētījumu, vienmēr tiek padarīti neidentificējami. Šādi personas dati nevar tikt izmantoti, lai identificētu konkrētu Lietotāju, līdz ar to šādus datus nevar uzskatīt par personas datiem.

Datu subjekta piekrišana
Lietotājs piekrīt, ka Pārzinis apstrādā viņa/viņas personas datus ar mērķi veikt darbinieku pieņemšanu darbā. Lietotājs piekrīt, ka Pakalpojums iegūst personas datus tad, kad Lietotāji:

  • izmantojot Pakalpojumu, iesniedz pieteikumu, pievienojot savus personas datus vai nu personīgi, vai arī izmantojot trešās puses avotu, piemēram, Facebook vai LinkedIn, un, ka Pārzinis var izmantot ārējos resursu iegūšanas instrumentus, lai pievienotu papildu informāciju;
  • kad viņi, izmantojot Pakalpojumu, sazinās ar Pārziņa Personāla atlases departamentu, pievienojot personas datus vai nu personīgi, vai arī izmantojot trešās puses avotus, piemēram, Facebook vai LinkedIn.

Lietotājs arī piekrīt, ka Pārzinis ievāc publiski pieejamo informāciju par Lietotāju un apkopo to, lai izmantotu darbinieku pieņemšanas darbā nolūkos.

Lietotājs piekrīt, ka personas dati, kas ir iegūti saskaņā ar augstāk esošo a) un b) apakšpunktu, tiks apstrādāti saskaņā ar zemāk esošo sadaļu “Glabāšana un pārvietošana” un “Cik ilgi personas dati tiek apstrādāti”.

Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Pārzini, izmantojot 9. punktā norādīto kontaktinformāciju. Taču šo tiesību izmantošana var nozīmēt to, ka Lietotājs nevar pieteikties noteiktām vakancēm vai kā citādi izmantot Pakalpojumu.

Glabāšana un pārvietošana
Personas dati, kas ir ievākti, izmantojot Pakalpojumu, tiek glabāti un apstrādāti ES/EEZ teritorijā, tādā trešā valstī, kurai pēc Eiropas Komisijas atzinuma ir pienācīgs aizsardzības līmenis, vai kurā apstrādi veic tādi pakalpojuma sniedzēji, kuri ir noslēguši saistošus līgumus, kas pilnībā atbilsts trešo valstu datu pārvietošanas likumdošanai ( kā privātuma vairogs), vai citi pakalpojuma sniedzēji, kuri spēj pienācīgi aizsargāt to datu subjektu tiesības, kuru dati tiek pārvietoti. Lai iegūtu ar šo pienācīgo drošības pasākumu saistītos dokumentus, sazinieties ar mums, izmantojot 9. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 Cik ilgi personas dati tiek apstrādāti Ja Lietotājs rakstiski nav iebildis, ka viņa/viņas personas dati tiek apstrādāti, tad mēs personas datus glabājam un apstrādājām tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar augstāk minētajiem mērķiem. Ņemot vērā to, ka kandidāts (Lietotājs) var būt ieinteresēts nākotnē tikt pieņemts darbā, tad šī iemesla dēļ mēs varam uzglabāt Lietotāja personas datus līdz brīdim, kamēr šādas iespējas vairs nepastāv. Ja jūs kā Lietotājs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti šo iemeslu dēļ ( iespējamai darbā pieņemšanai nākotnē), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot 9. punktā norādīto kontaktinformāciju.

3. Lietotāju tiesības

Lietotājiem ir tiesības rakstiski pieprasīt informāciju par mūsu apstrādājamiem personas datiem, izmantojot zemāk esošajā 9. punktā norādīto kontaktinformāciju. Lietotājiem bez maksas ir tiesības saņemt vienu (1) kopiju ar apstrādātajiem datiem, kas attiecas tieši uz viņiem. Par papildu pieprasītajām kopijām Pārzinim ir tiesības piemērot saprātīgu samaksu, kas nosegtu šādas prasības administratīvās izmaksas.

Nepieciešamības gadījumā Lietotājs rakstiski var lūgt labot savus neprecīzos personas datus, izmantojot 9. punktā norādīto kontaktinformāciju.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt izdzēst vai ierobežot apstrādi, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi, balstoties uz noteiktos apstākļos esošajām likumīgajām interesēm.

Lietotājam ir tiesības atsaukt jebkādu apstrādes piekrišanu, ko Lietotājs ir devis Pārzinim. Taču šo tiesību izmantošana var nozīmēt to, ka Lietotājs nevar pieteikties noteiktām vakancēm vai kā citādi izmantot Pakalpojumu.

Lietotājam noteiktos apstākļos ir tiesības pārvietot datus, kas sevī ietver tiesības iegūt personas datus un nodot tos citam pārzinim, ja vien tas negatīvi neietekmē citu tiesības un brīvības.

Lietotājam ir tiesības iesniegt uzraudzības iestādei sūdzību par savu personas datu apstrādi, ja Lietotājs uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tiesisko regulējumu par privātās dzīves neaizskaramību.

4.  Drošība

Mūsu prioritāte ir personas neaizskaramība, līdz ar to mēs aktīvi strādājam, lai Lietotāju personas dati tiktu apstrādāti ar vislielāko rūpību. Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai Lietotāju un citu personas dati tiktu droši apstrādāti un tiktu ievērota šī Konfidencialitātes politika un Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDRP).

Taču tā kā informācijas pārsūtīšana internetā un mobilajos tīklos bieži vien ir saistīta ar risku, tad visu risku uzņemtas tieši tā persona, kas veic datu pārsūtīšanu. Ir svarīgi, lai arī paši Lietotāji uzņemtos atbildību un tādējādi nodrošinātu, ka viņu dati tiek aizsargāti. Pats Lietotājs ir atbildīgs par sava pieteikumvārda un paroles glabāšanu slepenībā.

5. Personas datu nodošana trešajai pusei

Mēs nepārdodam vai kā citādi nenodotam Lietotāja personas datus trešajām pusēm.

Mēs varam nodot Lietotāja personas datus:

  • mūsu līgumpartneriem un apakšuzņēmumiem, kas kā apstrādātāji un apakšapstrādātāji saskaņā ar mūsu instrukcijām nodrošina Pakalpojumu;
  • varas institūcijām vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem, ja ir aizdomas par noziedzīgām vai neatbilstošām darbībām;
  • varas institūcijām, juridisko pakalpojumu sniedzējiem vai citām pusēm, ja mums to pieprasa likums vai varas iestādes izpildraksts.

Mēs Lietotāju personas datus nododam tikai tām trešajām pusēm, kurām uzticamies. Lai nodrošināt, ka Lietotāja personas dati tiku apstrādāti saskaņā ar pašreizējiem privātuma tiesību aktiem, mēs partnerus izvēlamies rūpīgi. Mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādes kategorijām: Teamtailor, kas nodrošina Pakalpojumu, serveru un izvietošanas uzņēmumiem, e-pastu piesaistes uzņēmumiem, video apstrādes uzņēmumiem, informācijas ieguves uzņēmumiem, analītisko pakalpojumu uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem, kas palīdz nodrošināt Pakalpojumu.

6. Apkopotie dati (neidentificējamie personas dati)

Mēs trešajām pusēm varam nodot apkopotus datus. Šādos gadījumos apkopotie dati tiek veidoti no tās informācijas, kas tiek iegūta, izmantojot Pakalpojumu, un tie var būt, piemēram, interneta datplūsmas vai Pakalpojuma izmantotāju ģeogrāfiskā atrāšanās vietas statistika. Apkopotie dati nesatur nekāda veida informāciju, kas ļautu identificēt atsevišķas personas, līdz ar to tie netiek uzskatīti par personas datiem.

7. Sīkdatnes

Kad Lietotāji izmanto Pakalpojumu, tad informācija par lietošanu var tikt saglābta kā sīkdatnes. Sīkdatnes ir pasīvi teksta faili, kas, izmantojot Pakalpojumu, tiek saglabāti interneta pārlūkprogrammā Lietotāja ierīcē, piemēram, datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu Lietotāju Pakalpojuma lietošanu un iegūtu informāciju, piemēram, Pakalpojuma lietošanas statistiku. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu. Dažkārt informāciju, kas ir iegūta, izmantojot sīkdatnes, var saturēt personas datus, un šādos gadījumos to regulē mūsu Sīkdatņu politika.

Lietotājs jebkurā laikā, mainot savas ierīces iestatījumus, var atspējot sīkdatņu lietošanu. Sīkdatņu atspējošana var ietekmēt Pakalpojuma darbību, piemēram, var nedarboties dažas Pakalpojuma funkcijas.

8. Izmaiņas

Mums jebkurā laikā ir tiesības mainīt vai papildināt mūsu Konfidencialitātes politiku. Jaunākā Konfidencialitātes politikas versija vienmēr būs pieejams Pakalpojumā. Jaunā versija Lietotājiem tiek uzskatīta par paziņotu, ja Lietotājs ir, vai nu saņēmis e-pasta ziņu, kurā Lietotājs tiek informēts par jauno versiju (izmantojot e-pastu, kuru Lietotājs ir norādījis saziņai ar Pakalpojumu), vai, kad Lietotājs kādā citā veidā tiek informēts par jauno Konfidencialitātes politiku.

9. Saziņa

Lai uzdotu jautājumus, iegūtu papildinformāciju par mūsu personas datu apstrādi vai sazinātos ar mums kādos citos jautājumus, lūdzam izmantot norādīto kontaktinformāciju: guntis.grinbergs@storent.com

 

Vai esi STORENT Latvija grupas darbinieks?

Atved Savējo – palīdzi kļūt par Mūsējo!

email
@storent.com
Teamtailor

Karjeras vietne - nodrošina Teamtailor